COLLECTION

コレクション

HAIR : Kota Fukiya、Aya Kawahara、Kazuhiro Ito
MAKE : Naoko Okubo
COLOR : Kazuhiro Ito
ASSIST : Ai Takano、Kosuke Kumagai、Ryo Nagayama、Yui Nakasato、Ayako Sugibuchi、Sana Kumada
MODEL : Mizuki
PHOTO : minaco.